Web » Nemocnice Jičín » Oddělení » Centrum klin. laboratoří (CKL)

Centrum klin. laboratoří (CKL)

 

 

Centrum klinických laboratoří Oblastní nemocnice Jičín, a.s. bylo vytvořeno jako jeden z organizačních celků nemocnice za účelem zefektivnění laboratorního komplementu. Uvedená organizační změna úzce souvisí s přípravou na akreditaci laboratorního komplementu a s cílem standardizace všech laboratorních procesů.

Centrum klinických laboratoří tvoří tři samostatná oddělení:

 

Jednotlivá oddělení CKL splnila podmínky dozorových auditů A NASKL.

 

 

Dále plníme podmínky dozorových auditů B NASKL.

 

 


Vedoucí CKL

Koordinátor kvality CKL   

Mgr. Alena Prokopcová

 

tel.: 493 582 390

mob.: 604 826 716

mail: alena.prokopcova@nemjc.cz

 

 

Aktuálně platné laboratorní příručky:

 

 

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKB 2019

 

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKM 2019

 

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OTH 2018

 

 

V laboratorních příručkách jsou k dispozici kontakty na osoby kompetentní ke konzultační a konsiliární činnosti (např. poskytování rad k jednotlivým klinickým případům, odborné posudky k interpretaci výsledků laboratorních vyšetření).

Vedení CKL pořádá formální a neformální setkání s uživateli služeb CKL, zasílá písemné informace s cílem:

 

 
 • nabídnout a propagovat efektivní využívání svých služeb
 
 • informovat o nově zavedených metodách vyšetření
 
 • informovat o nových poznatcích ve využití laboratorního vyšetření
 
 • informovat o doporučených klinických indikacích a omezeních postupů laboratorních vyšetření
 
 • získávat zpětnou vazbu od klinických pracovníků

 

Vedení CKL věnuje pozornost profesionálnímu chování a zvyšování patřičné odbornosti svých pracovníků, aby byli schopni poskytovat zdravotnickým pracovníkům a smluvním subjektům nezbytné informace ve vztahu k laboratornímu vyšetření včetně preanalytické a postanalytické fáze.

 

 

Kvalita a lidskost

Naším cílem je stát se vyhledávaným zdravotnickým zařízením, nemocnicí s vysoce odborným, lidským a individuálním přístupem založeným na uplatňování morálních a etických zásad.

 

Vedení Centra klinických laboratoří vyhlašuje v souladu s posláním a vizí dalšího rozvoje Oblastní nemocnice Jičín a.s. tuto

 

POLITIKU KVALITY

 

Prvořadým cílem CKL je zajišťovat, průběžně zlepšovat služby přispívající k diagnostice a léčbě pacientů. Poskytované informace jsou získávány na základě kvalitního provádění analýz biologických vzorků odebraných pacientům a dodaných do laboratoře. Hlavním motivem všech činností je prospěch pacienta, základním kritériem práce je kvalita s ohledem na efektivitu a dostupné zdroje.

 

Rozsah poskytovaných služeb

 

CKL poskytuje svým zákazníkům

Laboratorní služby v oblastech

 

            
 • klinická biochemie
 
 • klinická mikrobiologie (vč. ATB střediska)
 
 • hematologie a transfuzní služba

 

Logistické služby související s laboratorním vyšetřením:

odběry biologického materiálu, svoz a transport materiálu,

odesílání materiálů do spolupracujících laboratoří (sběrné místo)

 

Klinické služby ve specializovaných ambulancích

 

 

 • Metabolická ambulance

 

 • Hematologická ambulance

 

Pověření pracovníci zajišťují interpretaci laboratorních výsledků, konzultační a konziliární činnost.

Oddělení transfuzní a hematologické provozuje Odběrové středisko ON Jičín a. s.

 

 

 

 

Standard, kvalita poskytovaných služeb

 

Zavazujeme se pracovat dle zásad správné laboratorní praxe a uplatňovat nejnovější poznatky při realizaci laboratorních služeb tak, aby prováděná laboratorní vyšetření byla vždy vhodná pro daný účel.

Tento závazek zajišťujeme používáním standardních pracovních postupů, řízením preanalytických a postanalytických procesů, pravidelnou validací a verifikací používaných analytických postupů, účastí v programech externího hodnocení kvality, vedením předepsané dokumentace. Pravidelně vyhodnocujeme neshodnou práci a přijímáme nápravná opatření.

Sledujeme a zavádíme do praxe doporučení odborných společností, aktivně se podílíme na činnostech národních a mezinárodních organizací a přenášíme získané poznatky a zkušenosti do praxe.

Na pracovišti dbáme na dodržování všech norem a předpisů týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti práce v laboratoři. S informacemi, daty a výsledky pacientů zacházíme s ohledem na jejich bezpečnost, utajení a důvěrnost.

 

Cíle systému managementu kvality

 

 
 • Dodržování správné realizace preanalytické fáze celého procesu, tj. přezkoumávání kvality dodaných vzorků, jejich dokonalé identifikace, vhodné přípravy analytických vzorků v zájmu dodržení standardní kvality zkoušek realizovaných v laboratoři.
 
 • Zajišťování vysoké úrovně spolehlivosti analytické práce.
 
 • V souladu s analytickými a ekonomickými možnostmi usilovat o neustálé zkracování času od přijetí vzorku  (odběru) do vydání výsledku.
 
 • Zlepšování srozumitelnosti a přehlednosti úrovně nálezů vydávaných laboratoří tak, aby poskytované informace mohly být maximálně využitelné, rozšiřování možností sdělování výsledků elektronickou cestou.
 
 • Zkvalitňování oboustranné komunikace s lékaři zvyšující spolehlivost interpretace výsledků, logicky a integrálně začleněné do posouzení stavu pacienta, prohlubování vědomostí lékařů o možnostech používaných laboratorních metod, o zdrojích neočekávaných problémů a chyb.
 
 • Vzhledem k rizikovosti práce při zpracování biologických materiálů musí být při veškeré činnosti v laboratoři věnována patřičná pozornost dodržování bezpečnosti práce a ochraně životního prostředí.

 

Zvyšování odborné způsobilosti pracovníků

 

Všichni pracovníci jsou seznámeni s dokumentací v rozsahu svých činností a jsou si vědomi povinnosti vyplývající z vyhlášené politiky kvality. Jsou povinni platné postupy uplatňovat v praxi a v rámci svých odpovědností navrhovat opatření s cílem trvalého zlepšování systému managementu kvality. Pracovníci jsou zapojeni do programu kontinuálního vzdělávání.

 

Závazek trvalé shody s požadavky normy, důvěryhodnost, nestrannost

 

Vedení CKL se zavazuje trvale vytvářet předpoklady a podmínky k zajištění splnění požadavků ČSN EN ISO 15189:2013, neustále zlepšovat kvalitu laboratorních služeb. Laboratoře se zavazují trvale kultivovat systém managementu kvality ve směru posilování jeho důvěryhodnosti a nestrannosti.

 

         
Copyright © 2019 ONJC